گنتار

از ارﻗﺎم رﯾﺰداﻧﻪ و ﺧﺮﻣﺎی آن ﺗﺮ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  • توضیحات
  • نظرات (0)

توضیحات

گنتار (گنطار)
اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻗﻨﻄﺎر و ﻗﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. از ارﻗﺎم رﯾﺰداﻧﻪ و ﺧﺮﻣﺎی آن ﺗﺮ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ رﻗﻢ زﯾﺎد اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﺮﻣﺎ در روی درﺧﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن (ﺷﺎدﮔﺎن، ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ، آﺑﺎدان، اﻫﻮاز، ﺑﻬﺒﻬﺎن) در ﺑﺮازﺟﺎن، اﻫﺮم، ﮐﺎزرون و داراب ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در حاجی آباد نیمه خشک محسوب می شود. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گنتار”