ربی

از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻌﺪ از استعمران، ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ، ﻣﻀﺎﻓﺘﯽ و ﮐﺒﮑﺎب ﻗﺮار دارد.

  • توضیحات
  • نظرات (0)

توضیحات

رﺑﯽ
ربی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﻗﺎم اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و یکی از زودرس ترین گونه های خرمای ایران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻌﺪ از استعمران، ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ، ﻣﻀﺎﻓﺘﯽ و ﮐﺒﮑﺎب ﻗﺮار دارد. در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ، زاﺑﻞ، ﭼﺎبهار و ﺳﺮاوان ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﯿﻮه آن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ و رﻧﮓ آن ﻗﺮﻣﺰ تیره می باشد. زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﮐﺎﻣﻞ آن تقریبا ﺑﺎ رﻗﻢ ﻣﻀﺎﻓﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ. در اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ و زاﺑﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ و در ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﺮاوان ﺧﻮب اﺳﺖ.‬

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ربی”