برحی

اﯾﻦ رﻗﻢ ﯾﮑﯽ از ارﻗﺎم ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﺳﻮﻣﺎر، دﻫﻠﺮان، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﺑﺮازﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد

  • توضیحات
  • نظرات (0)

توضیحات

برحی (برهی)
رﯾﺸﻪ و ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺮم ﺑﺮحی از ﻋﺮاق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺧﺮﻣﺎﺧﯿﺰ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﺮﻣﺎ، دﯾﺮرس اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﺪارد. اﯾﻦ رﻗﻢ ﯾﮑﯽ از ارﻗﺎم ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﺳﻮﻣﺎر، دﻫﻠﺮان، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﺑﺮازﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﺧﺎرک آن دارای ﻣﻘﺪار ﻗﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺎرک و رﻃﺐ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻣﯿﻮه ﺑﺮحی از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرک در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ارﻗﺎم ﻣﺰه ﮔﺲ دارد، ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺗﺎزهﺧﻮری ﺧﺮﻣﺎ، ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﻟﺬﯾﺬ اﺳﺖ. رﻧﮓ میوه در مرحله ﺧﺎرک زرد، رﻃﺐ آن ﮐﻬﺮﺑﺎﺋﯽ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ از ﮐﻬﺮﺑﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ای ماﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “برحی”