استعمران

اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ به اسامی ﺳﻌﻤﺮان، ﺳﺎﯾﺮ، ﺳﻤﺒﺮون و سمرون نیز نامیده می شود

  • توضیحات
  • نظرات (0)

توضیحات

استعمران‬‬ (سایر)
‫اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ به اسامی ﺳﻌﻤﺮان، ﺳﺎﯾﺮ، ﺳﻤﺒﺮون و سمرون نیز نامیده می شود، ﺣﺪود ‫۷۵ درصد از نخیلات اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارﻗﺎم ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن به شمار می رود. “سایر” نام تجاری خرمای استعمران می باشد و دارای ارزش ﺗﺠﺎری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ رﻗﻢ، ﻧﯿﻤﻪ خشک ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ماندگاری آن را اﻓﺰاﯾﺶ داده و اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ جزء ﻣﻨﺎﺳﺐ‫ﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢهای ﺗﺠﺎری و ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﮔﺮدد. خرمای سایر به اندازه های مختلفی بسته به سفارش بازار هدف جداسازی می شود، از جمله:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
Select : تا ۷۵ عدد خرما در هر پوند (۴۵۳ گرم)
B-grade : تا ۸۵ عدد خرما در هر پوند
GAQ : تا ۱۱۰ عدد خرما در هر پوند
FAQ : تا ۱۲۵ عدد خرما در هر پوند
همچنین رقم سایر را هسته کشی کرده و به صورت قیچی شده برای مصارف متنوع در کنار نوشیدنی های مختلف مانند چای، قطعه قطعه (چیپس خرما) می کنند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “استعمران”