گواهینامه ها و مدارک شرکت مهراس به شرح زیر می باشند :

  1. پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
  2. پروانه بهداشت ساخت